Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disappointed /,disə'pɔintid/  

 • Tính từ
  chán nản, thất vọng
  be disappointed about (atsomebody's failure
  chán nản vì thất bại của ai
  I'm disappointed in you:I expected you to win
  tôi thất vọng về anh, tôi cứ tưởng là anh sẽ thắng
  I'm disappointed not to be chosen
  tôi thất vọng là không được chọn

  * Các từ tương tự:
  disappointedly