Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discontent /,diskəntent/  

 • Danh từ
  (cách viết khác discontentment /,diskəntentmənt/ )
  sự không hài lòng, sự bất mãn
  the strikes were a sign of discontent [with poor pay]
  các cuộc đình công là dấu hiệu của sự bất mãn [vì lương thấp]

  * Các từ tương tự:
  discontented, discontentedly, discontentment