Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rancorously /'ræŋkərəsli/  

  • Phó từ
    [với lòng] hiềm thù;[với lòng] hận thù