Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invidious /in'vidiəs/  

 • Tính từ
  gây ghen ghét; làm mếch lòng
  an invidious comparison
  một sự so sánh gây mếch lòng

  * Các từ tương tự:
  invidiously, invidiousness