Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vicious circle /,vi∫əs'sɜ:kl/  

  • vòng lẩn quẩn

    * Các từ tương tự:
    Vicious circles