Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các vòng luẩn quẩn
    Cụm thuật ngữ này thường chỉ quan điểm về các nước đang phát triển cho rằng một nền kinh tế đủ tồn tại sẽ đứng yên, bởi vì tổng sản lượng thấp tới mức hầu như không có dự trữ