Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vicious spiral /,vi∫əs'spaiərəl/  

  • vòng dắt dây (ví dụ lương tăng thì giá cả tăng)