Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lầm lạc; trụy lạc; đồi bại; hư hỏng