Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm mất phẩm giá
    tôi cảm thấy mất phẩm giá vì đã phải hỏi xin tiền

    * Các từ tương tự:
    degrader