Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tượng bán thân
  ngực (phụ nữ); số đo vòng ngực
  what is your bust size madam?
  thưa bà số đo vòng ngực của bà là mấy ạ?
  Động từ
  (bust hoặc busted) (khẩu ngữ)
  làm vỡ tan
  tôi đánh rơi chiếc máy ảnh trên hè đường và làm nó vỡ tan
  bố ráp; bắt (nói về cảnh sát)
  nó đã bị bắt vì tội buôn bán ma túy
  (quân sự) giáng cấp
  nó bị giáng cấp xuống bậc hạ sĩ vì tôi vắng mặt không xin phép
  bust up
  (khẩu ngữ)
  cãi nhau và chia tay nhau (vợ chồng)
  bust something up
  kết thúc
  bust up a meeting
  kết thúc cuộc họp
  Danh từ
  sự bố ráp, sự vây
  Tính từ
  phá sản
  (khẩu ngữ) (vị ngữ)
  hỏng, không chạy nữa (đồng hồ…)
  go bust
  phá sản (người, công việc kinh doanh)

  * Các từ tương tự:
  bust-up, bustard, buster, bustle, busty