Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm ngã (ngựa, xe đạp)
    hất chân, làm mất ghế (nghị sĩ)

    * Các từ tương tự:
    unseated