Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unseated /' n'si:tid/  

  • Tính từ
    bị đẩy ra khỏi chỗ ngồi, bị ng ngựa
    bị hất, bị cách chức