Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  pha loãng, làm nhạt đi
  dilute wine with water
  pha loãng rượu với nước
  (nghĩa bóng) làm giảm, làm yếu đi
  ảnh hưởng của tổng thống đã giảm đi do việc bầu mười lăm thượng nghị sĩ thuộc đảng đối lập
  Tính từ
  loãng
  dilute sulfuric acid
  axit sunfuric loãng

  * Các từ tương tự:
  dilutee, diluteness