Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dilutee /dailju:'ti:/  

  • Danh từ
    công nhân không lành nghề (để thay thế cho công nhân lành nghề trong một nhà máy)