Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xem dilute
    Chỉ tính chất