Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adulterate /ə'dʌltəreit/  

  • Động từ
    pha trộn, pha thêm chất khác (khiến chất lượng kém đi)
    sữa có pha thêm chất khác (ví dụ: nước)