Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (quân đội) quân đòan
  đòan
  the Diplomatic Corps
  ngoại giao đòan

  * Các từ tương tự:
  corps de ballet, corpse, corpse-candle, corpse-gate, corpsman