Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho có vẻ ít có giá trị,đánh giá thấp
  don't belittle yourself
  đừng quá khiêm tốn đánh giá mình thấp như vậy

  * Các từ tương tự:
  belittlement