Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underestimate /,ʌndər'estimeit/  

 • Động từ
  đánh giá thấp
  underestimate the difficulty of the expedition
  đánh giá thấp khó khăn của cuộc thám hiểm
  never underestimate your opponent
  chớ bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình
  Danh từ
  sự đánh giá thấp