Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miscalculate /,mis'kælkjuleit/  

  • Động từ
    tính sai, tính nhầm