Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misjudge /,mis'dʒʌdʒ/  

 • Động từ
  xét sai, đánh giá sai, ước lượng sai
  I'm sorryI misjudge your motives
  tôi rất tiếc là đã đánh giá sai động cơ của anh

  * Các từ tương tự:
  misjudgement, misjudgment