Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

viciousness /'vi∫ənis/  

  • Danh từ
    sự xấu xa, sự độc ác
    sự hư hỏng
    sự dữ, sự nguy hiểm
    sự dữ dội