Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

degenerate /di'dʒenəreit/  

 • Động từ
  suy thoái
  sức khỏe anh ta suy sụp nhanh chóng
  Tính từ
  suy thoái
  a degenerate art
  nền nghệ thuật suy thoái

  * Các từ tương tự:
  degenerate electron, degenerated semiconductor, degenerately, degenerateness