Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chó
  chó đực; chó sói đực; cáo đực
  (sau một tính từ) (cũ, khẩu ngữ) gã, thằng cha
  a sly dog
  thằng cha ranh mãnh
  (cũ) kẻ đê tiện, kẻ đáng khinh
  (kỹ thuật) móc ngoạm, móng, kìm, cặp
  (như andiron) vỉ lò (ở lò sưởi)
  the dogs
  cuộc đánh cá đua chó săn thỏ
  [a case of] dog eat dog
  cuộc đọ sức tàn nhẫn
  a dog in the manger
  chó già giữ xương
  thái độ chó già giữ xương
  a dog's breakfast (dinner)
  đống rối tung; mớ hỗn độn
  nó đã làm những bản kết toán này rối tung cả lên
  dressed like a dog's dinner
  xem dress
  every dog has his (its) day
  ai mà chẳng có lúc gặp vận
  give a dog a bad name and hang him
  (khẩu ngữ)
  đã mang tai mang tiếng thì khó mà lấy lại được thanh danh
  go to the dogs
  xuống dốc, sa sút
  a (the) hair of the dog
  xem hair
  help a lame dog over a stile
  xem help
  lead a dog's life; lead somebody a dog's life
  xem lead
  let sleeping dogs lie
  xem sleep
  love me, love my dog
  xem love
  not have a dog's chance
  không có chút cơ may nào
  nó không có chút cơ may nào thi đỗ cả
  put on the dog
  (từ Mỹ, tiếng lóng)
  khoe khoang; phô trương
  rain cats and dogs
  xem rain
  the tail wagging the dog
  xem tail
  teach an old dog new tricks
  xem teach
  treat somebody like dirt (a dog)
  xem treat
  Động từ
  (-gg-)
  theo sát, bám sát
  dog somebody's steps
  bám sát bước chân ai
  bất hạnh cứ bám riết sự nghiệp của bà ta

  * Các từ tương tự:
  dog days, dog-biscuit, dog-box, dog-cheap, dog-collar, dog-ear, dog-eared, dog-eat-dog, dog-end