Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dog-biscuit /'dɒg,biskit/  

  • Danh từ
    bánh quy cho chó