Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    in jeopardy
    có nguy cơ bị hại, lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm
    cách xử sự ngu xuẩn của nó có thể làm cho toàn bộ tương lai của nó có nguy cơ bị nguy hại