Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mối nguy
  smoking is a serious health hazard
  hút thuốc lá rất nguy cho sức khỏe
  wet roads are a hazard to drivers
  đường ướt là một mối nguy cho các lái xe
  chướng ngại trên sân bãi đánh gôn
  Động từ
  liều, mạo hiểm
  hazard one's life
  liều mạng
  đánh bạo
  I don't know where he is but I could hazard a guess
  tôi không biết nó ở đâu, nhưng tôi xin đánh bạo thử đoán xem

  * Các từ tương tự:
  hazardous, hazardously