Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vận may; sự may mắn
  by a stoke of [good] fortune, he won the competition
  nhờ vận may, nó đã thắng trong cuộc thi đấu
  be a victim of ill fortune
  là nạn nhân của sự rủi ro
  vận mệnh, vận
  vận của đảng đang ở mức thấp nhất sau cuộc bầu cử thất bại
  số mệnh
  I had my fortune told last week
  tuần trước người ta đoán số mệnh cho tôi
  số tiền kếch xù, "gia tài" (nghĩa bóng)
  that ring is worth (must have costa fortune
  chiếc nhẫn này đáng giá cả một gia tài
  the fortune[s] of war
  vận may rủi trong chiến tranh
  trở thành vô gia cư vì vận rủi trong chiến tranh
  a hostage to fortune
  seek one's fortune
  xem seek

  * Các từ tương tự:
  fortune cookie, fortune-book, fortune-hunter, fortune-teller, fortune-telling, fortuneless