Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số phận, số mệnh