Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortune-teller /'fɔ:t∫u:n,telə[r]/  

  • Danh từ
    thầy bói