Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời sấm; lời thánh dạy; lời tiên tri
  nhà tiên tri
  đền thờ (nơi đến xin lời thánh dạy thời cổ Hy Lạp)
  (nghĩa bóng) người có uy tín; bậc thánh
  my sister is the oracle on beauty matters
  về mặt tô điểm sắc đẹp như thế nào thì chị tôi là bậc thánh