Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người đọc, độc giả
  người mê đọc sách
  sách đọc; tập văn tuyển (để rèn kỹ năng đọc cho người học tiếng)
  (cũng publisher's reader) người đọc bản thảo (ở nhà xuất bản)
  người đọc và sửa bản in thử
  (cũng lay reader) người đọc Kinh (làm nhiệm vụ đọc to một số đoạn Kinh khi làm lễ ở nhà thờ)
  bộ đọc; đầu đọc (máy điện toán)
  Reader
  phó giáo sư đại học
  phó giáo sư văn học Anh

  * Các từ tương tự:
  readership