Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prognostication /prəgnɒsti'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự dự đóan; điều dự đóan
    sự báo hiệu; điềm báo hiệu; điềm, triệu