Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chiếm hữu; quyền sở hữu
  on the father's deathshe came into possession of a vast fortune
  bố chết, cô ta được quyền sở hữu một cơ đồ lớn
  he has valuable in formation in his possession
  nó có được những thông tin quý giá
  (thường số nhiều) vật sở hữu; tài sản; của cải
  he lost all his possession in the fire
  nó bị cháy mất hết tài sản
  thuộc địa
  in possession (of something)
  có; chiếm được
  their opponents were in possession of the ball for most of the match
  đối thủ của họ chiếm được bóng trong phần lớn thời gian trận đấu
  đang thủ giữ; có
  he was caught in possession of stolen goods (with stolen goods in his possession)
  nó bị bắt đang thủ gữi hàng ăn trộm
  possession is nine points of the law
  có trong tay hơn là có quyền nhưng còn phải đi đòi
  take possesion (of something)
  chiếm hữu (cái gì)

  * Các từ tương tự:
  possessional