Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hưởng dụng, thời gian hưởng dụng (đất dai…)
    chính ngạch, biên chế chính thức
    granted tenure after six years
    được vào chính ngạch sau sáu năm