Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tenantry /'tenəntri/  

  • Danh từ
    giới tá điền trong một địa phương