Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incumbency /in'kʌmbənsi/  

  • Danh từ
    thời kỳ đương nhiệm