Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occupancy /'ɒkjupənsi/  

 • Danh từ
  sự chiếm; sự [chiếm] giữ; sự ở
  sole occupancy o the house
  sự ở một mình trong ngôi nhà
  thời gian chiếm; thời gian [chiếm] giữ
  during her occupancy, the garden was transformed
  trong thời gian bà ta chiếm giữ, ngôi vườn đã được biến đổi khác đi