Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

residency /'reizidənsi/  

  • Danh từ
    phủ thống sứ; toà công sứ (ở các nước thuộc địa hoặc nửa thuộc địa)