Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thuê, sự mướn (nhà, đất)
    thời gian thuê, thời gian mướn
    hold a life tenancy of a house
    thuê một ngôi nhà suốt đời