Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

permanency /'pɜ:mənənsi/  

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  như permanence
  cái lâu dài; việc làm lâu dài
  is the new post a permanency?
  chức vụ mới có được lâu dài không?