Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repossess /ri:pə'zes/  

 • Động từ
  chiếm hữu lại, thu hồi (vật mua trả từng kỳ mà không trả đều đặn…)
  repossess a flat
  thu hồi một căn hộ (không cho thuê nữa)

  * Các từ tương tự:
  repossession, repossession order