Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (toán kinh tế) tài sản; tiền có
  fixed a. tài sản cố định
  personal a. động sản
  real a.bất động sản

  * Các từ tương tự:
  Assets motives