Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holding /'həʊldiη/  

 • Danh từ
  ruộng đất, tài sản
  cổ phần
  cổ phần trong một công ty kinh doanh

  * Các từ tương tự:
  holding company