Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holding company /'həʊldiη,kʌmpəni/  

  • công ty cổ phần mẹ