Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự giàu có; của cải
  a man of great wealth
  một người rất giàu có
  của cải không mang lại hạnh phúc cho họ
  wealth of something
  (số ít)
  sự phong phú, sự dồi dào
  a book with a wealth of illustrations
  cuốn sách có hình minh họa phong phú

  * Các từ tương tự:
  wealthily, wealthiness, wealthy