Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resource /ri'sɔ:s/  /rizɔ:s, 'ri:sɔ:rs/

 • Danh từ
  (thường số nhiều) tài nguyên
  tài nguyên thiên nhiên
  phương sách
  hết kế, vô phương
  tài tháo vát; tài xoay xở
  a man of great resource
  người rất tháo vát

  * Các từ tương tự:
  resourceful, resourcefully, resourcefulness, resourceless, resourcelessness