Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resourcelessness /ri'sɔ:slisnis/  

  • Danh từ
    sự vô kế, sự vô phương, tình trạng không trông mong vào đâu được
    sự không có tài xoay xở, tính không tháo vát