Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    tính tháo vát
    have plenty of gumption
    rất tháo vát