Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xương sống
  (nghĩa bóng) cột trụ
  he is the backbone of the football team
  anh ta là cột trụ của đội bóng
  nghị lực, sự kiên trì
  he has no backbone
  anh ta thiếu nghị lực
  to the backbone
  hoàn toàn
  he is an Englishman to the backbone
  ông ta là một người Anh hoàn toàn (chính cống)

  * Các từ tương tự:
  backbone LAN (Local Area Network), backboned